943 61 Salka 61

Telefón: 036 7585 101

 

Starostka obce: Mgr.Silvia Cagalová

Mobil: 0918 483 626

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016-2022” je zverejnené na webovom sídle ministerstva:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-nitrianskeho-samospra

a webovom sídle obstarávateľa:

https://www.unsk.sk/zobraz/obsah/8541

 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016 – 2022 (PHSR NSK 2016 – 2022), je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy v oblasti regionálneho rozvoja. PHSR NSK 2016 – 2022 je strednodobý strategický dokument, spracovaný na obdobie 7 rokov, ktorý na základe poznania aktuálnej situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v Nitrianskom kraji stanovuje strategické ciele a priority rozvoja. Je prostriedkom na napĺňanie vízie ďalšieho smerovania Nitrianskeho regiónu. Vypracovanie PHSR vyplýva zo zákona č. 309/2014 Z. z. zo dňa 15. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Obsah PHSR vyššieho územného celku je definovaný v § 7 ods. 3 cit. zákona. Cieľom dokumentu „Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016 – 2022“ je: • kompletná analýza územia s jeho väzbami, identifikácia hlavných faktorov rozvoja s odhadom budúceho možného vývoja Nitrianskeho kraja • návrh stratégie s výberom a popisom strategických cieľov, • návrh opatrení k jednotlivým cieľom a prioritám, • návrh úloh a postupov pri realizácii PHSR, určenie systému monitorovania a hodnotenia a zdrojov na realizáciu stanovených cieľov. Ciele budú definované v štyroch základných oblastiach rozvoja, hospodárskej, ľudských zdrojov, životného prostredia a dopravnej a technickej infraštruktúry.