Pri kliknuti na odkaz sa otvori tento odkaz v novom okne:

 Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania