Obec Salka ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 18.12.2019 na základe žiadosti navrhovateľky č. 649/2019 začala konanie č. 138-01/20 o vydanie súhlasu na výrub 5 ks Agát biely  rastúci v obci Salka na pozemku žiadateľky, parc. č. 73/1 podľa registra "C" KN v k.ú. Salka a z dôvodu: "Preschnutý stav stromov, pri vetre hrozí nebezpečenstvo pádu na susedný pozemok." Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.