RE-START je akčným plánom zameraný na konkrétny geografický región, do ktorého je zapojených viacero samospráv, správnych orgánov, hospodárskych subjektov a mimovládnych organizácií. Cieľom akčného plánu je znížiť hospodársku a sociálnu zaostalosť dolného Poiplia, najmä z dôvodu jeho okrajovej situácie, oživiť trh práce a zároveň zohľadniť problémy starnúcej vekovej štruktúry. Akčný plán, ktorý sa začal v júli 2019 a trvá do leta 2023, koordinuje Európske zoskupenie územnej spolupráce PONTIBUS, ktoré bolo založené Samosprávou Peštianskej župy a Nitrianskym samosprávnym krajom. RE-START bol vypracovaný v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Slovensko-Maďarsko (www.skhu.eu).

Hlavným cieľom akčného plánu RE-START je zvýšenie zamestnanosti, najmä prostredníctvom pomoci pri integrácii starších ľudí v produktívnom veku na trh práce. Kľúčovú úlohu bude hrať rozvoj služieb prispôsobených potrebám starnúceho obyvateľstva a podpora aktívneho starnutia.

Jedinečný prístup sa realizuje prostredníctvom týchto konkrétnych cieľov:

Akčný plán RE-START obsahuje 7 projektov, z ktorých sa projekt RE-STRUCTURE realizuje za účasti Obce Salka.

Projekt RE-STRUCTURE je nosným pilierom akčného plánu, v rámci ktorého sa vybuduje celkovo 68 miest pre poskytovanie sociálnych služieb pre seniorov v Salke, Chľabe a Szobe, čím prispôsobia ponuku sociálnej starostlivosti k zvýšenému dopytu kvôli starnúcej spoločnosti. Súčasťou projektu je aj výstavba práčovne v obci Kemence a sociálnej kuchyne v Bernecebaráti.

Údržba a prevádzka infraštruktúry, ktorá sa má vytvoriť v rámci projektu, ktorý je financovaný zo zdrojov EFRR (Európsky fond regionálneho rozvoja) vo výške 2 014 530,58 EUR, vytvorí v regióne najmenej 13 nových pracovných miest, čo ďalej posilní miestny trh práce a vytvorí sektor služieb založený na starostlivosti o starších ľudí (tzv. „striebornú ekonomiku”).

Zariadenie v Salke bude 20-miestne, v rámci neho bude k dispozícii osem dvojposteľových izieb o rozlohe 23 m2 a štyri jednoposteľové izby o rozlohe 13 m2. Každá z izieb bude mať vlastné sociálne miestnosti. Inštitúcia bude zriadená na oplotenom pozemku s rozlohou 3400 m2, podlahová plocha budovy bude 400 m2.

ID projektu: SKHU/1802/3.1/043

Trvanie projektu: 1. máj 2020 – 30. apríl 2022

Webstránka projektu: www.restart-skhu.eu  

Partneri projektu:

Szob Város Önkormányzata - http://szob.hu/

Samospráva Obce Chľaba - https://www.chlaba.sk/

Bernecebaráti Község Önkormányzata - http://bernecebarati.hu/

Kemence Község Önkormányzata – www.kemence.hu

Informácie obsiahnuté v tomto článku nemusia nutne predstavovať oficiálne stanovisko Európskej únie.