Projekt: Rekonštrukcia verejných priestranstiev v o obci Salka

1. VŚEOBECNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE

Operačný program : Regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom:Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR /80 %+15 %+5 % obec/
Prioritná os : 4 Regenerácia sídiel
Opatrenie : 4.1 Regenerácia sídiel

Názov projektu : Rekonštrukcia verejných priestranstiev v obciSalka.
Forma financovania : Nenávratná dotácia
Investor : Obec Salka
Dodávateľ : DARTON s.r.o. Komárno
Projektant : Ing. Arch. Šmidt Tomás
Stavebný dozor : Ing. Ladislav Mura

2. MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU

Západné Slovensko
Nitriansky samosprávny kraj
Okres Nové Zámky
Obec Salka

3. CIELE PROJEKTU

Cieľ projektu: Zatraktívnenie, modernizácia a zvýšenie bezpečnosti verejných priestranstiev v obci Salka. Vytvoriť moderné a bezpečné centrum obce.

Špecifický cieľ projektu 1 : Rekonštrukcia , modernizácia a zvýšenie atraktívnosti centrálnej časti obce. Zvýšenie bezpečnosti a atraktívnosti verejných priestranstiev obce Salka.

Špecifický cieľ projektu 2 : Zabezpečiť kvalitnú prípravu projektu a projektovej dokumentácie. V prípade schválenia žiadosti o NFP realizovať verejné obstarávanie a implementáciu.

4. ZÁVAZNÝ ĆASOVÝ RÁMEC PROJEKTU

Začiatok realizácie projektu: 11. 04. 2011
Ukončenie realizácie projektu: 29. 02. 2012

5. NÁKLADY PROJEKTU

Nákladové položky projekty sú delené do nasledovných okruhov:
Revitalizácia verejných priestranstiev sídla spolu:427 912,56 €
Projektové a inžinierske práce: 21 395,78 €
Verejné obstarávanie : 2 139,58 €
Externý manažment projektu : 10 600,00 €
Celkovo: 462 047,92 €

Z týchto nákladov obec financuje 5 % , zvyšných 95 % je vo forme nenávratného finančného príspevku hradených Európskou úniou a Slovenskou republikou.