943 61 Salka 61

Telefón: 036 7585 101

 

Starostka obce: Mgr.Silvia Cagalová

Mobil: 0918 483 626

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

falu park szolo
Display # 
Title Created Date Hits
Novelizovaný ústavný zákon č. 227/2002 31 December 2020 29
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č.807 31 December 2020 20
Zákaz vychádzania 31 December 2020 23
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Zariadenie sociálnych služieb Salka 08 December 2020 38
Uznesenie vlády SR č.704 z 4. novembra 2020 05 November 2020 68
Vestník vlády Slovenskej republiky 29 October 2020 70
Országos tesztelés 30 October 2020 98
Oznam - Testovanie 26 October 2020 138
Uznesenie vlády Slovenskej Republiky č.678 z 22. októbra 2020 23 October 2020 65
Výzvy pre občanov/chovateľov, ktorí nemajú chovy ošípaných registrované, aby tak vykonali v termíne do 23.10.2020 16 October 2020 45
Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny 12 October 2020 31
OLP/8326/2020-Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia 15 October 2020 42
OLP/8323/2020-Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia 15 October 2020 32
Uznesenie vlády č.645/2020 - zákaz zhromažďovania nad 6 osôb 13 October 2020 34
Prehľad opatrení platných od 1.10.2020 01 October 2020 61
Prehľad opatrení platných od septembra 2020 30 August 2020 97
Ďalšie uvoľňovanie opatrení od 10. júna 2020 10 June 2020 208
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zotavovacích podujatí podľa § 25 zákona č. 355/2007 Z. z. 02 June 2020 142
Opatrenia na ochranu zdravia 29 May 2020 224
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky 2 fáza 06 May 2020 196
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - hromadné podujatia - bohoslužby 06 May 2020 190
Podpora ochrany detí pred násilím 04 May 2020 169
Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport 24 April 2020 137
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia 21 April 2020 146
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 20 April 2020 137
Koronavírus. Základom je informovanosť a dodržiavanie hygieny 11 March 2020 338
A Szlovák Püspöki Kar és a Szlovák Állam határozata 11 March 2020 195
Konanie č. 138-01/20 o vydanie súhlasu na výrub 5 ks Agát biely 04 February 2020 184
Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania 31 January 2020 171
Pozemkové spoločenstvo - Urbariat Salka - Pozvánka 26 January 2020 237
Spracovanie projektovej dokumentácie pre projekt: Zariadenie pre seniorov Salka - prestavba 10 June 2019 510
Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti 07 June 2019 450
Imadélután Szalkán - 2019. május 26. 23 April 2019 517
Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti - AVK MEDIC s.r.o. 05 February 2019 544
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 05 February 2019 590
Zmluva o dielo - Bitumen s.r.o. 05 February 2019 513
Zmluva o poskytovaní právnych služieb 05 February 2019 481
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s MŠ s VJM 04 February 2019 355
Pályázat az Alapiskola és Óvoda Szalka igazgatói posztjának betöltésére 04 February 2019 542
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Salka 21 December 2018 397
Plán využívania ložiska nevyhradeného nerastu - štrkopiesku 03 October 2018 503
Požiadavky pre obce na triedený zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 27 September 2018 460
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Salka 03 August 2018 615
Pályázat - Alapiskola és Óvoda Szalka igazgatói posztjának betöltésére 03 August 2018 752
ROZHODNUTIE PREDSEDU NR SR O VYHLÁSENÍ VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 13 July 2018 715
Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva č. LVIII/280518 13 June 2018 666
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 19 April 2018 749
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Salka 19 February 2018 685
Pályázat - Alapiskola és Óvoda Szalka igazgatói posztjának betöltésére 19 February 2018 1128
Kérvény a "Felvidéki óvodafejlesztés megvalósítására kiírt pályázat" megvalósítási időszakának módosítására. 26 January 2018 730
Pozvánka - Pozemkové spoločenstvo - Urbariat Salka - 18.02.2018 16 January 2018 934
Támogatási szerződés 04 January 2018 770
Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci OREZU a VÝRUBU STROMOV ... 11 December 2017 531
Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov 11 December 2017 621
Oznámenie o čase a mieste konania volieb 13 October 2017 750
ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 23. júna 2017 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov 17 August 2017 498
Vyhlásenie verejnej ponuky a zverejnenie zámeru priameho prenájmu nebytových priestorov vo vlastníctve obce Salka 26 July 2017 545
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ŠPORTOVÉHO CENTRA SALKA 19 June 2017 580
INFORMÁCIA o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku ... 29 May 2017 544
TÁJÉKOZTATÓ a nemzeti kisebbségi nyelv használatának lehetőségéről... 29 May 2017 576
ZŠ s MŠ s VJM Salka oznamuje voľné pracovné miesto na: upratovačka 30 May 2017 917
Výberové konanie na obsadenie miesta vedúcej školskej jedálne pri ZŠ s MŠ s VJM Salka 30 May 2017 881
ZŠ s MŠ s VJM Salka oznamuje voľné pracovné miesto na: školníčka, upratovačka 30 May 2017 780
Pozvánka na prerokovanie zariadenia lokality SKUEV0823 20 April 2017 692
Dodatok č.02/2017 ku Kúpnej zmluve č. 03/2016 20 February 2017 532
Pozemkové spoločenstvo - Urbariat Salka - Pozvánka 16 January 2017 1234
Zmluva č. 0087-PRB/2016 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov 15 November 2016 672
Zmluva o úvere - č.z. 400/271/2016 15 November 2016 596
Záložná zmluva č. 400/271/2016 15 November 2016 643
Žiadosť o súčinnosť Ia R 07 September 2016 855
Upzornenie na povinnosť držiteľa registrovať chov HZ v CEHZ 07 September 2016 675
Kalendár zberu triedeného odpadu na rok 2016 26 August 2016 695
Uznanie záväzku a splátkový kalendár 18 May 2016 1049
Plán rozvoja obce Salka 2014 - 2020 05 May 2016 674
Oznam 02 May 2016 920
Közlemény 02 May 2016 949
HUMANIA-Vzdelávacie zariadenie 22 April 2016 981
Výsledky volieb v obci Salka 07 March 2016 804
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016 – 2022 07 March 2016 1021
Kúpna zmluva č. 03/2016 29 January 2016 997
Plná moc 18 January 2016 853
Urbariat Salka 18 January 2016 821
Volby 2016 21 December 2015 881
Prerušenie distribúcie elektriny 16 September 2015 870
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Základnej školy s MŠ s VJM Salka 14 April 2015 949
Hlavný kontrolór obce Salka 24 February 2015 855
Oznámenie o strategickom dokumente 22 February 2015 906
Urbariat Salka - Pozvánka - 22.02.2015 o 15:00 22 February 2015 1203
Plná moc-udelená podľa ustanovenia §31 a ... 22 February 2015 931
VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie - HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE SALKA 22 February 2015 640