2022

Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb - King Security

Zmluva o poskytnutí prepravných služieb - Zala-Bus

ZMLUVA o poskytovaní odbornej pomoci pri verejnom obstarávaní - Ing.Eva Očovský

Nájomná zmluva - DUNAJ, Zariadenie sociálnych služieb Kováčov

Dodatok č.2 ku kúpnej zmluve: Július Nemes, Elvíra Nemes, František Molnár, Ildikó Jankusová

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve: Július Nemes, Elvíra Nemes, František Molnár, Ildikó Jankusová

ZMLUVA O DIELO - AMAZON s.r.o.

ZMLUVA O DIELO - Stabac spol. s r.o. - REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE SALKA – II.ETAPA

ZMLUVA O DIELO - Stabac spol. s r.o. - REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE SALKA

Mandátna zmluva 08/2022 - Ladislav Bús

Kúpna zmluva - Roland Szabó, Žofia Szabó

Kúpna zmluva: Július Nemes, Elvíra Nemes, František Molnár, Ildikó Jankusová

Zámenná zmluva - František Németh

Kúpna zmluva - Daniel Jakubík

BEMIA plus s.r.o. - Zmluva o zbere a zabezepečení zhodnotenia vedľajších živočíšnych produktov materuálu...č.146-VŽP/2022

Kúpna zmluva - Tóth Szabolcs

Dodatok č.2: Prima Banka - Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy č.113/005/21

Zmluva o poskytovaní právnych služieb - JUDr.Klára Decsiová

2021

Kúpna zmluva Monika Kiáneková

Faktúra č.O/21/066 - STABAC spol. s.r.o.

DODATOK č.9 k Zmluve č. 5/Sa/2008 o zbere, odvozu, uložení úprave a zneškodnenia komunálneho ...

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve - Norbert Király

Dohoda č.21/17/010/77 - Úrad práce

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A)č.113/005/21

Zmluva o dielo - INKUBÁTOR KOMÁRNO

Dodatok č.1 k Zmulve 01/08/2020 (RE-STRUCTURE) - STABAC spol. s.r.o.

Zmluva - STABAC spol. s.r.o.

Zmluva - Interreg

Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti - AVK MEDIC, s.r.o.

Dodatok k zmluve o účte - VÚB

Záložná zmluva uzatvorená podľa § 151a a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov č.0046-PRB/2020/Z

Kúpna zmluva - Norbert Király

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany

Podnájomná zmluva k poľnohospodárskym pozemkom - Poľnohospodárske družstvo v Salke

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č.113/005/21

Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby - Eva Urbánová - Špecial trans

Zmluva o poskytovaní právnych služieb - JUDr. Klára Decsiová

2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - RIGHT AUDIT s.r.o.

Zmluva o zabezpečení externého manažmentu vo fáze monitorovania výsledkov projektu v dobe udržateľnosti - Hydrogen Slovakia s.r.o.

Zmluva o dielo č.01/08/2020 - Stabac spol. s.r.o.

Dohoda č.20/17/010/86 - Úrad práce

Dohoda č.20/17/012/7 - Úrad práce

Zmluva č. 7/1000152930 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 7/1000152942 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 7/1000152922 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 7/1000152314 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 7/1000152311 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 7/1000152317 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 7/1000152318 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 7/1000152319 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 7/1000152321 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 7/1000151822 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Dodatok Č.1 k záložnej zmluve č.400/102/2020

Poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov

Poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti

Príkazná zmluva č.9-2020 PZ - ENERBYT s.r.o.

Záložná zmluva č.400/102/2020

Zmluva o úvere č. 400/102/2020 - Štátny fond rozvoja bývania

Zmluva o úvere č. 400/102/2020 - Štátny fond rozvoja bývania - pdf

Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci pri verejnom obstarávaní - Ing.Zuzana Matúšková

Kúpna zmluva - Peter Lampert, Lucia Lampert

Kúpna zmluva - Mária Lampertová

Kúpna zmluva - Júlia Molnárová

Dodatok č.1 ku zmluve o prevode vlastníctva bytu - Ján Babiak

Dodatok č.1 ku zmluve o prevode vlastníctva bytu - György László

Dodatok č.1 ku zmluve o prevode vlastníctva bytu - Manhercz Péter

Dodatok č.1 ku zmluve o prevode vlastníctva bytu - Kečkéš

Dodatok č.1 ku zmluve o prevode vlastníctva bytu - Dávid Cibula

Dodatok č.1 ku zmluve o prevode vlastníctva bytu - Zolcseak

Dodatok č.1 ku zmluve o prevode vlastníctva bytu - Katarína Hajdúová

Dodatok č.1 ku zmluve o prevode vlastníctva bytu - Valentová Katarína

Dodatok č.1 ku zmluve o prevode vlastníctva bytu - Drapák Kazimír

Dodatok č.1 ku zmluve o prevode vlastníctva bytu - Marta Dajčová

Dodatok č.1 ku zmluve o prevode vlastníctva bytu - Ónodi Gyula

Dodatok č.1 ku zmluve o prevode vlastníctva bytu - Jozef Tóth

Kúpna zmluva - Balázs Németh, Dóra Fodorová

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve o prevode nehnuteľnosti

Kúpna zmluva č.01/2020 - S.F.H., s.r.o.

Dohoda o urovnaní a o spôsobe splnenia záväzku

Zmluva o prevode vlastníctva bytu - György László

Zmluva o prevode vlastníctva bytu - Dávid Cibula

Zmluva o prevode vlastníctva bytu - Andrei Zolcseak

Zmluva o prevode vlastníctva bytu - Arpád Kečkéš

Zmluva o prevode vlastníctva bytu - Ján Babiak

Zmluva o prevode vlastníctva bytu - Jozef Tóth

Zmluva o prevode vlastníctva bytu - Katarína Hajdúová

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve o prevode vlastníctva bytu - Halász Lajos, Katarína Valašeková

Zmluva o prevode vlastníctva bytu - Katarína Valašeková

Zmluva o prevode vlastníctva bytu - Katarína Valentová

Zmluva o prevode vlastníctva bytu - Kazimír Drapák

Zmluva o prevode vlastníctva bytu - Marta Dajčová

Zmluva o prevode vlastníctva bytu - Ónodi Gyula

Zmluva o prevode vlastníctva bytu - Péter Manhercz

Zmluva o poskytovaní právnych služieb - JUDr. Klára Decsiová

Nájomná zmluva č.1/2020 - S.F.H., s.r.o

2019

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

Zmluva o dielo - GYGY-PROJEKT s.r.o.

ZDodatok č.1 k zmluve o dielo č.4/2019.

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - Rightaudit s.r.o.

DODATOK č. 1 Cibula Erika

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve uzavretej podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi:Ipeľské kultúrne a turistické združenie

Dodatok ku Kúpnej zmluve - Zoltán Szép

Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti

Kúpna zmluva - Tóth Szabolcs

Kúpna zmluva - František Podhorský

Kúpna zmluva - Erika Cibulová

Kúpna zmluva - Helena Némethová

Kúpna zmluva - Veronika Tóthová

DODATOK č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Kúpna zmluva - Ipeľské Kultúrne A Turistické Združenie

Zmluva o dielo - Bitumen s.r.o.

Dodatok č.1 k zmluve i dielo č. 4/2019 - Ing.Peter Ágh

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti - AVK MEDIC s.r.o.

2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - RIGHTAUDIT s.r.o.

Zmluva o dielo - KOVIL s.r.o

Zmluva Prima Banka

Zmluva o dielo - Hydrogen Slovakia s.r.o.

Zmluva o dielo - Margit Nagy - Esztergom

Műsorszerződés - 3+2

Vállalkozással vegyes előadóművészi szerződés

Zmluva č. 691/2018 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

Zmluva č. 765/2018 o poskytnutí dotácie na podporu športu

Zmluva o nájme pozemku - S.F.H. s.r.o

Zmluva o nájme - Tortek Elektronik s.r.o.

Zmluva o dielo - Vígh & Vígh s.r.o.

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Kúpna zmluva - Tóth Norbert

Zmluva o dielo - Avimar s.r.o.

Megállapodás a Támogatási Szerződés módosításáról

Támogatási Szerződés - BGA/4078/2018

Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu

Zmluva o dielo - IZOLOX, s.r.o.

Dodatok - Zmluva o dielo - IZOLOX, s.r.o.

Kúpna zlmuva - Nagy Ladislav

Zmluva o dielo č. 4/2018

Zmluva č.148 205 - DPO

Kúpno - predajná zmluva - Čerpadlo PS12

Zmluva o poskytovaní právnych služieb - JUDr. Klára Decsiová

Zmluva - Avimar s.r.o.

2017

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

Támogatási Szerződés - BGA/8042/2017

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva - Bitumen s.r.o

Zmluva NN Tatry - Sympatia, d.d.s., as

Kúpna zmluva - Juraj KopeckýKúpna zmluva

Zmluva o nájme bytu - Jozef Vinkler

Zmluva o dielo - STAVAK s.r.o.

Zmluva - RENER s.r.o

Kúpna zmluva - Kováč Gabriel

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany slovenskej republiky uzatvorená v zmysle S 51 Občianskeho zákonníka.

Záložná zmluva uzatvorená podľa § 151a a nasl.zákona č.40/1964 Zb.

Dohoda o ukončení zmluvy č.12/2007 - Milan Kubišta PaM servis

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Dodatok č.5 k Zmluve č.5/Sa/2008 o zbere, odvozu, uložení úprave a zneškodnenia komunálneho odpadu ...

Zmluva o dielo - Hydrogen Slovakia s.r.o.

Kúpna zmluva zo dňa 07.03.2017

Dodatok č.02/2017 ku Kúpnej zmluve č. 03/2016

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

2016

Dodatok ku Kúpnej zmluve č.03/2016 S.F.H., s.r.o.

Kúpno-predajná zmluva / Auto Hans

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

Zmluva č. 7/1000077842

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

Záložná zmluva č. 400/271/2016

Zmluva o úvere - č.z. 400/271/2016

Zmluva č. 0087-PRB/2016 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov

Nájomná zmluva č. 2/2016, S.F.H., s.r.o.

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov – NATUR-PACK a.s.

Kúpna zmluva - Imrich Hatoň

Zmluva č.7/1000061860

Zmluva č.7/1000061867

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Kúpna zmluva č.1/2016

Kúpna zmluva č.03/2016

2015

Zmluva o poskytovaní audit.služieb
Kúpna Zmluva
Výpis z uznesenia 3
Kúpna Zmluva
Osvedčenie
Uznesenie
Výpis z uznesenia
Výpis z uznesenia 2
Kúpna Zmluva Serafin Hangya
Zmluva o nájme pozemku podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č.5/2015
Výpis z uznesenia č. IV/120115-Z
Kúpna zmluva – Oto Benkó a Žofia Laczová
Zmluva o nájme pozemku č.40/1964 Zb.
Dodatok ku kúpnej zmluve 05/2015
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve 05/2015

2014-2011

Výpis z uznesenia č.XXXV/071114-Z
Kúpna zmluva L. Nagy
Kúpna zmluva T.Ervin
Výpis z uznesenia Šlezáková Mária I
Výpis z uznesenia c.XXXI/21.03.14-Z
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvastníctva k nehnuteľnostiam
Výpis z uznesenia Šlezáková Mária
Príkazná zmluva - január
Kúpna zmluva - dec-I
Kúpna zmluva - dec-II
Kúpna zmluva - dec-III
Zmluva o zriadení vecných bremien - č.2013-452/PDS-024/00-ZVB
Zmluva o zriadení vecných bremien - č.2013-452/PDS-025/00-ZVB
Zmluva o zriadení vecných bremien - č.2013-452/PDS-026/00-ZVB
Zmluva o zriadení vecných bremien - č.2013-452/PDS-027/00-ZVB
Kúpna zluva č. KH/12/06047/004
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.22/2011
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č.7/11/2011/a
zmluva č.5/2012 - 2 - Sipos
zmluva č.5/2012 - Sipos
KZ - Zámer 22.jún.2012
KZ - 4/2012 - Magyarová
KZ - 3/2012 - I.Urbánová
KZ - 2/2012 - Tóth Vojtech
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - 02-22-2012
KZ - 1/2012 - I.Urbánová
Dodatok k zmluve zo dna 10.01.2012
Tatra Banka-Regeneracia Sidiel
Regenerácia sídiel - Zmulva o splátkovom úvere č.900.1318 - zmluva č.6/2011 - 10
Príloha k Regenerácií sídiel č.900.1318
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Dodatok k zmluve o NFP DZ221401204650101
zmluva č.1/2011 - 3
zmluva č. 2/2011 - 4
zmluva č.3/2011 - 4
zmluva č.5/2011 - 9
zmluva č.6/2011 - 10
Zámer predaja nehnuteľnosti
Zámer predaja nehnuteľnosti