943 61 Salka 61

Telefón: 036 7585 101

 

Starostka obce: Mgr.Silvia Cagalová

Mobil: 0918 483 626

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

falu park szolo

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 2022

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 8. júna 2022
o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb
do orgánov samosprávnych krajov.


Podľa čl. 89 ods. 2 písm.d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 149 ods. 1a 2 a § 181 ods. 1 a 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e m

voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a

u r č u j e m

1. rovnaký deň ich konania podľa § 195a ods. 1 prvej vety zákona č. 180/2014 Z. z. o  podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov na sobotu 29. októbra 2022,

2. lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, počtu poslancov obecných zastupiteľstiev v nich do 20. júla 2022,

3. lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov zastupiteľstiev samosprávnych krajov, počtu poslancov zastupiteľstiev v nich a  na určenie sídiel obvodných volebných komisií do 20. júla 2022,

4. lehotu na utvorenie volebných okrskov a na určenie volebných miestností podľa  § 195a ods. 4 písm. a) zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov do 10. augusta 2022,

5. lehotu na utvorenie miestnych volebných komisií a  volebných komisií samosprávnych krajov do 30. augusta 2022 a  lehotu na ich prvé zasadanie do 7. septembra 2022,

6. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií, obvodných volebných komisií, okrskových volebných komisií podľa § 195b zákona č. 180/2014 Z. z. o  podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 22. septembra 2022 a lehotu na ich prvé zasadanie do 5. októbra 2022.

Rozhodnutie z 8. júna 2022


Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
a určil deň ich konania

na sobotu 29. októbra 2022

voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h.


VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ
PRÁVO VOLIŤ DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci (ďalej len „obyvateľ obce“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.
PRÁVO BYŤ VOLENÝ DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.
Prekážkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený


VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV
PRÁVO VOLIŤ DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

PRÁVO BYŤ VOLENÝ DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.
Prekážkou práva byť volený je
-výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávnych krajov


POČET OBYVATEĽOV

Obec Salka v súlade s § 171 ods. 9 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

z v e r e j ň u j e

počet obyvateľov obce Salka, ktorý je ku dňu vyhlásenia volieb,

t.j. k 10.06.2022

1 012 obyvateľov.

Podľa § 176 ods. 8 zákona súčasťou kandidátnej listiny každého nezávislého kandidáta je podpisová listina podpísaná voličmi, ktorí podporujú jeho kandidatúru a majú trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje.
Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislého kandidáta pre voľby poslancov do Obecného zastupiteľstva Salka a voľby starostu obce Salka  je 100 podpisov.

Počet obyvateľov


Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí, ako aj k voľbám do orgánov samosprávnych krajov, vrátane vzorov a tlačív pre obce, volebné komisie i kandidátov sú publikované na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

https://www.minv.sk/?volby-selfgov22


ELEKTRONICKÁ ADRESA NA DORUČENIE OZNÁMENIA O DELEGOVANÍ ČLENA A NÁHRADNÍKA  

Obec Salka v súlade s § 169 ods.3 zákona č. 180/2014 Z.z. o  podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

z v e r e j ň u j e

elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie, ktoré je nasledovné:

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno urobiť v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty, t.j. 30.08.2022.

 

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do MVK a OVK


OZNÁMENIE
O URČENÍ VOLEBNÝCH OBVODOV A POČTU POSLANCOV V NICH PRE VOLEBNÉ OBDOBIE 2022-2026 PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ KONANÝCH DŇA 29.10.2022


V súlade s § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Obecné zastupiteľstvo v Salke uznesením č. 314/16062022 určilo pre voľby do obecného zastupitelstva na volebné obdobie 2022-2026: 1 volebný obvod a počet poslancov : 7 .

 

Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich


MENOVANIE ZAPISOVATEĽA MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE

Podľa § 169 ods. 6 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

m e n u j e m

za zapisovateľa miestnej volebnej komisie v obci Salka vo voľbách do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 29. októbra 2022:
Brigita Vargová
Obecný úrad
941 31 Salka č. 61
tel.č.: 0907 789 852
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.