Pri kliknuti na odkaz sa otvori tento odkaz v novom okne:

 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo