2022

 

Všeobecne záväzné nariadenia obce Salka č.1/2021

2019

VZN-č.1/2019 - Všeobecne záväzné nariadenia obce Salka o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2020